با توجه به رونق گرفتن خرید اینترنتی و تغیر نحوه خرید افراد در جامعه رونق پیدا کردن خرید آنلاین در کشور 

فروشگاه و مرجع های فروش انلاین در کشور رشد چشم گیری کرده 

کوشا مارکت تصمیم دارد در بستر آنلاین خدمات اطلاعات و برسی تمان کالا هارا به خوبی ارائه دهد تا مخاطب 

با بدست آوردن تمامی اطلاعات از محصول انتخوابی خود به راحتی خرید را انجام دهد .

کوشا مارکت به رویای تمام مردم کشورمان اهمیت میدهد از آن جای که رویایی ترین سال های عمر یک انسان 

از نوزاد ی تا جوانی می باشد . 

کوشا مارکت با تمام قدرت در تلاش هست که دراین زمینه بهترین دسته بندی وکالا هارا یه مخاطبانش که از 

نوزادی تا جوانی میباشد را ارائه دهد . 

ما در  کوشامارکت  به رویای تمام مخاطبانمان می اندیشیم .